Đề thi cuối học kì 1 Ngữ Văn 10 Kết nối tri thức có đáp án (Đề 9)

400 200 lượt tải
Lớp: Lớp 10
Môn: Ngữ Văn
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Dạng: Đề thi
File: Word
Loại: Tài liệu lẻ
Số trang: 13 trang


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 10 đề cuối học kì 1 môn Ngữ Văn 10 bộ Kết nối tri thức mới nhất năm 2023 - 2024 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Ngữ Văn lớp 10.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(400 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
ĐỀ 9
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I
T
T
năng
Nội dung
Mức độ nhận thức
Tổng
%
điểm
Nhận biết
Thông
hiểu
Vận dụng
Vận dụng
cao
TN TL TN TL TN TL TN TL
1
Đọc
hiểu
 
2 Viết



 !"
#$%&
'()$%
')*$
+, +, +, +, -
Tổng 25 5 15 15 0 30 0 10
100%Tỉ lệ % 30% 30% 30% 10%
Tỉ lệ chung 60% 40%
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ THI HỌC KÌ I
T
T
Chương
/ chủ đề
Nội
dung/
đơn vị
kiến
thức
Mức độ đánh giá
Số câu hỏi theo mức độ nhận
thức
Nhận
biết
Thông
hiểu
Vận
dụng
Vận
dụng
cao
1 Đọc
hiểu


Nhận biết:
./ 01 2)3
 ) 4 4* 
5
./010607$8)
94*3:*3:
44*5
./010;3!
 < 73 06 4 8)
4*5
./019=
>?.!017*4
4*5
Thông hiểu:
.&$@0194*5
.A7W:B01:
 4 4*  C B
=014B3)4D3EF)
8):4!G$5
./<018 0;3H3
/ / I
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
20*8)  =C :
B01$%>9J07K!
080;5
.IB=01!L8)*
M: 7*C
 7 *3:
355544*5
.IB=01EF)3!L
8)0;3!<73
0648)4*5
Vận dụngN
.OP4)01M;!
F3!JK?L=
14)5
. /< 01 E F) ) !
0%8)!G$09Q
J3R=$3')*$8)
=:5
.LS7;
9=>?T!01
7*4=07B=
EF)320*8)=5
.U!!01EF)3!4
8) 2 0*3  3 R
13V 4 ! G$ (
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
')*$8)!:5
2 Viết 






!"
#$%
&
'(
)
$%
')
*$
Nhận biết:
- W!0010P<
; % L  R
JX8)XX5
./<01&'()')
*$ $) B < Y3 
="#5
.W!04Z 01$0B
[ < !"#&
')\ ') *$]3 09 1
[\S
$) & '(\ ') *$
$)B<Y]5
Thông hiểu:
.47 )^0;  
S07$_15
`2=3B=01S B)
$)B<Y3^1
8)&'(3')*$5
. a 1 01 B b  Lc
J07B6b3
8)$d07$5
.U=$=^4P8)$%
=C0=$=G
+I,
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi tiết (có lời giải)
B=3S!*5
Vận dụngN
7*01!0%24M
Q091Ce
4)011B8)*"#
&'(3')*$5
Vận dụng caoN
.f?L 18)g
J $< =3 7 =$3V 07
 >J    
5
.7*4Z')07$3!B
4  C >!  4
!Lh05
Tổng số câu 5TN 3TN 2TL 1TL
Tỉ lệ (%) 30% 30% 30% 10%
Tỉ lệ chung 60% 40%
Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ hotline: 084 283 45 85

Mô tả nội dung:


ĐỀ 9
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I
Mức độ nhận thức Tổng T Thông Vận dụng Nội dung Nhận biết Vận dụng % T năng hiểu cao điểm TN TL TN TL TN TL TN TL Đọc 1 Thần thoại 5 0 3 0 0 2 0 0 60 hiểu Viết bài văn nghị luận thuyết phục 2 Viết người khác từ 0 1* 0 1* 0 1* 0 1* 40 bỏ một thói quen hay một quan niệm Tổng 25 5 15 15 0 30 0 10 Tỉ lệ % 30% 30% 30% 10% 100% Tỉ lệ chung 60% 40%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ THI HỌC KÌ I Nội
Số câu hỏi theo mức độ nhận dung/ thức T Chương đơn vị Mức độ đánh giá Vận T / chủ đề Nhận Thông Vận kiến dụng biết hiểu dụng thức cao 1 Đọc Thần Nhận biết: 5TN 3TN 2TL hiểu thoại
- Nhận biết được không gian,
thời gian trong truyện thần thoại.
- Nhận biết được đặc điểm của
cốt truyện, câu chuyện, nhân vật trong truyện thần thoại.
- Nhận biết được đề tài, các chi
tiết tiêu biểu, đặc trưng của truyện thần thoại.
- Nhận biết được bối cảnh lịch
sử - văn hoá được thể hiện trong truyện thần thoại. Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Hiểu và phân tích được nhân
vật trong truyện thần thoại; lí
giải được vị trí, vai trò, ý nghĩa
của nhân vật trong tác phẩm.
- Nêu được chủ đề, tư tưởng,


thông điệp của văn bản; phân
tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Lí giải được tác dụng của việc
chọn nhân vật người kể chuyện;
lời người kể chuyện, lời nhân
vật, ... trong truyện thần thoại.
- Lí giải được ý nghĩa, tác dụng
của đề tài, các chi tiết tiêu biểu,
đặc trưng của truyện thần thoại. Vận dụng:
- Rút ra được bài học về cách
nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra.
- Nêu được ý nghĩa hay tác
động của tác phẩm đối với nhận
thức, tình cảm, quan niệm của bản thân.
- Vận dụng những hiểu biết về
bối cảnh lịch sử – văn hoá được
thể hiện trong văn bản để lí giải
ý nghĩa, thông điệp của văn bản.
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị
của thông điệp, chi tiết, hình
tượng,… trong tác phẩm theo

quan niệm của cá nhân. 2 Viết Viết Nhận biết: 1TL*
bài văn - Xác định được đúng yêu cầu nghị về nội dung và hình luận
thức của bài văn nghị luận.
thuyết - Nêu được thói quen hay quan phục
niệm mang tính tiêu cực, cần người phải từ bỏ.
khác từ - Xác định rõ được mục đích
bỏ một (khuyên người khác từ bỏ thói thói
quan/ quan niệm), đối tượng quen
nghị luận (người/ những người hay mang thói quen/ quan niệm một mang tính tiêu cực). quan Thông hiểu: niệm
- Triển khai vấn đề nghị luận
thành những luận điểm phù hợp.
Mô tả, lí giải được những khía
cạnh mang tính tiêu cực, bất lợi của thói quen, quan niệm.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn
chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo cấu trúc của một văn
bản nghị luận; đảm bảo chuẩn


chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. Vận dụng:
Thể hiện được thái độ tôn trọng
với đối tượng thuyết phục; chỉ
ra được lợi ích của việc từ bỏ thói quen, quan niệm. Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp của phương
thức miêu tả, biểu cảm,… để
tăng sức thuyết phục cho lập luận.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính
trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt. Tổng số câu 5TN 3TN 2TL 1TL Tỉ lệ (%) 30% 30% 30% 10% Tỉ lệ chung 60% 40%


zalo Nhắn tin Zalo