Đề thi cuối học kì 1 Ngữ Văn 10 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 có đáp án (Đề 1)

316 158 lượt tải
Lớp: Lớp 10
Môn: Ngữ Văn
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Dạng: Đề thi
File: Word
Loại: Tài liệu lẻ
Số trang: 13 trang


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Đề thi được cập nhật liên tục trong gói này từ nay đến hết tháng 6/2023. Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 10 đề cuối học kì 1 môn Ngữ Văn 10 bộ Kết nối tri thức mới nhất năm 2022 - 2023 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Ngữ Văn lớp 10.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(316 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)


 !
"#$%&' $()(*+,-)
$
$
,.
/
'01
"2032
$4
5

'3
$6

7318
7318
9
$' $: $' $: $' $: $' $:
!
;

Thần thoại 3 0 5 0 0 1 0 0 60
< 7
Viết bài văn
thuyết phục
người khác từ
bỏ một thói
quen hay quan
niệm
0 1* 0 1* 0 1* 0 1* 40
$4 != = <= != > ?> > !>
!>>5$@5 <>5 A>5 ?>5 !>5
$@ B>5 A>5
";CCD9E>FA<F?A=F=

GH'IJ+$H $()(*+,-)
$
$
+KL
MNO
'0
1M
LP
Q
2
"20RR
STU9203
2
'3

$6

73
18
73
18
9
! ;

Thần
thoại
'3E
- Nhận biết được không gian,
thời gian trong truyện thần
thoại.
- Nhận biết được đặc điểm của
cốt truyện, câu chuyện, nhân
vật trong truyện thần thoại.
- Nhận biết được đề tài, các chi
tiết tiêu biểu, đặc trưng của
truyện thần thoại.
- Nhận biết được bối cảnh lịch
sử - văn hoá được thể hiện
trong truyện thần thoại.
$6E
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Hiểu Vphân tích được nhân
vật trong truyện thần thoại;
giải được vị trí, vai trò, ý nghĩa
3TN 5TN 1TL
";CCD9E>FA<F?A=F=

của nhân vật trong tác phẩm.
- Nêu được chủ đề, tưởng,
thông điệp của văn bản; phân
tích được một số căn cứ để xác
định chủ đề.
- Lí giải được tác dụng của việc
chọn nhân vật người kể
chuyện; lời người kể chuyện,
lời nhân vật, ... trong truyện
thần thoại.
- Lí giải được ý nghĩa, tác dụng
của đề tài, các chi tiết tiêu biểu,
đặc trưng của truyện thần thoại.
7318:
- Rút ra được bài học về cách
nghĩ, cách ng xử do văn bản
gợi ra.
- Nêu được ý nghĩa hay tác
động của tác phẩm đối với
nhận thức, tình cảm, quan niệm
của bản thân.
- Vận dụng những hiểu biết về
bối cảnh lịch sử văn hoá
được thể hiện trong văn bản để
giải ý nghĩa, thông điệp của
";CCD9E>FA<F?A=F=

văn bản.
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị
của thông điệp, chi tiết, hình
tượng,… trong tác phẩm theo
quan niệm của cá nhân.
< 7 Viết bài
văn
thuyết
phục
người
khác từ
bỏ một
thói
quen
hay
quan
niệm
'3E
WXác định được đúng yêu cầu
về nội dung hình
thứcWcủaWbài vănWnghị luận.
- Nêu được thói quen hay quan
niệm mang tính tiêu cực, cần
phải từ bỏ.
- Xác định được mục đích
(khuyên người khác từ bỏ thói
quan/ quan niệm), đối tượng
nghị luận (người/ những người
mang thói quen/ quan niệm
mang tính tiêu cực).
$6E
- Triển khai vấn đề nghị luận
thành những luận điểm phù
hợp. tả, giải được những
khía cạnh mang tính tiêu cực,
bất lợi của thói quen, quan
niệm.
1TL*
";CCD9E>FA<F?A=F=

- Kết hợp được lẽ dẫn
chứng để tạo tính chặt chẽ,
logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo cấu trúc của một
văn bản nghị luận; đảm bảo
chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng
Việt.
7318:
Thể hiện được thái độ tôn trọng
với đối tượng thuyết phục; chỉ
ra được lợi ích của việc từ bỏ
thói quen, quan niệm.
73189:
- Sử dụng kết hợp phương thức
miêu tả, biểu cảm, để tăng
sức thuyết phục cho lập luận.
- Thể hiện quan điểm,
tính trong bài viết; sáng tạo
trong cách diễn đạt.
$4XT ?$' =$' !$: !$:
$@5 <>5 A>5 ?>5 !>5
$@ B>5 A>5
";CCD9E>FA<F?A=F=

Mô tả nội dung:


ĐỀ 1
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I
Mức độ nhận thức Tổng T Thông Vận dụng Nội dung Nhận biết Vận dụng % T năng hiểu cao điểm TN TL TN TL TN TL TN TL Đọc 1 Thần thoại 3 0 5 0 0 1 0 0 60 hiểu Viết bài văn thuyết phục người khác từ 2 Viết 0 1* 0 1* 0 1* 0 1* 40 bỏ một thói quen hay quan niệm Tổng 15 5 25 15 0 30 0 10 Tỉ lệ % 20% 40% 30% 10% 100% Tỉ lệ chung 60% 40%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ THI HỌC KÌ I Nội
Số câu hỏi theo mức độ nhận dung/ thức T Chương đơn vị Mức độ đánh giá Vận T / chủ đề Nhận Thông Vận kiến dụng biết hiểu dụng thức cao 1 Đọc Thần Nhận biết: 3TN 5TN 1TL hiểu thoại
- Nhận biết được không gian,
thời gian trong truyện thần thoại.
- Nhận biết được đặc điểm của
cốt truyện, câu chuyện, nhân
vật trong truyện thần thoại.
- Nhận biết được đề tài, các chi
tiết tiêu biểu, đặc trưng của truyện thần thoại.
- Nhận biết được bối cảnh lịch
sử - văn hoá được thể hiện trong truyện thần thoại. Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Hiểu và phân tích được nhân
vật trong truyện thần thoại; lí
giải được vị trí, vai trò, ý nghĩa


của nhân vật trong tác phẩm.
- Nêu được chủ đề, tư tưởng,
thông điệp của văn bản; phân
tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Lí giải được tác dụng của việc
chọn nhân vật người kể
chuyện; lời người kể chuyện,
lời nhân vật, ... trong truyện thần thoại.
- Lí giải được ý nghĩa, tác dụng
của đề tài, các chi tiết tiêu biểu,
đặc trưng của truyện thần thoại. Vận dụng:
- Rút ra được bài học về cách
nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra.
- Nêu được ý nghĩa hay tác
động của tác phẩm đối với
nhận thức, tình cảm, quan niệm của bản thân.
- Vận dụng những hiểu biết về
bối cảnh lịch sử – văn hoá
được thể hiện trong văn bản để
lí giải ý nghĩa, thông điệp của

văn bản.
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị
của thông điệp, chi tiết, hình
tượng,… trong tác phẩm theo quan niệm của cá nhân. 2 Viết
Viết bài Nhận biết: 1TL* văn
- Xác định được đúng yêu cầu thuyết về nội dung và hình phục
thức của bài văn nghị luận. người
- Nêu được thói quen hay quan
khác từ niệm mang tính tiêu cực, cần bỏ một phải từ bỏ. thói
- Xác định rõ được mục đích quen
(khuyên người khác từ bỏ thói hay
quan/ quan niệm), đối tượng quan
nghị luận (người/ những người niệm mang thói quen/ quan niệm mang tính tiêu cực). Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận
thành những luận điểm phù
hợp. Mô tả, lí giải được những
khía cạnh mang tính tiêu cực,
bất lợi của thói quen, quan niệm.


- Kết hợp được lí lẽ và dẫn
chứng để tạo tính chặt chẽ,
logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo cấu trúc của một
văn bản nghị luận; đảm bảo
chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. Vận dụng:
Thể hiện được thái độ tôn trọng
với đối tượng thuyết phục; chỉ
ra được lợi ích của việc từ bỏ thói quen, quan niệm. Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp phương thức
miêu tả, biểu cảm, … để tăng
sức thuyết phục cho lập luận.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá
tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt. Tổng số câu 3TN 5TN 1TL 1TL Tỉ lệ (%) 20% 40% 30% 10% Tỉ lệ chung 60% 40%


zalo Nhắn tin Zalo