Bộ đề thi tốt nghiệp THPT Hóa học năm 2023 theo ma trận đề minh họa

4.1 K 2 K lượt tải
Lớp: Tốt nghiệp THPT
Môn: Hóa Học
Dạng: Đề thi
File:
Loại: Tài liệu lẻ


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  • Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2023 phát triển theo ma trận đề minh họa Hóa học. Dự kiến số lượng đề thi từ 30 - 40 đề (đã biên soạn xong: 40 đề)
  • Tặng kèm bộ 50 đề thi THPT Quốc gia Hóa học phát triển theo ma trận đề minh họa năm 2022 của Bộ GD&ĐT và 10 đề ôn luyện thi.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(4067 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Mô tả nội dung:ĐỀ THI THAM KHẢO MA
KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 TRẬN BGD 2023
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ VIP SỐ 01
Môn thi thành phần: HOÁ HỌC
(Đề thi có 04 trang)
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: ..................................................................... Mã đề thi: HP8
Số báo danh: ..........................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca
= 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41. Magie tác dụng với khí clo sinh tạo thành sản phẩm là A. MgCl. B. MgCl2. C. Mg2Cl. D. Mg(ClO)2.
Câu 42. Nhôm hiđroxit là chất rắn, màu trắng, kết tủa ở dạng keo. Công thức của nhôm hiđroxit là A. AlCl3. B. Al2O3. C. Al(OH)3. D. Al(NO3)3.
Câu 43. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn? A. Anilin. B. Etanamin. C. Glyxin. D. Metanamin.
Câu 44. Cho thanh kim loại Zn vào dung dịch chất nào sau đây chỉ xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học? A. NiSO4. B. HCl. C. CuSO4. D. AgNO3.
Câu 45. Nước cứng tạm thời tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa? A. NaNO3. B. KNO3. C. NaCl. D. K3PO4.
Câu 46. Trong điều kiện không có oxi, sắt phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt(III)? A. H2SO4 loãng. B. HNO3 đặc, nóng. C. CuSO4. D. HCl loãng.
Câu 47. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại Xesi (Cs) thuộc nhóm A. IIA. B. IIIA. C. VIIA. D. IA.
Câu 48. Este nào sau đây có ba nguyên tử cacbon trong phân tử? A. Etyl axetat. B. Etyl propionat. C. Metyl axetat. D. Propyl fomat.
Câu 49. Điện phân nóng chảy NaCl, ở anot thu được chất nào sau đây? A. HCl. B. Cl2. C. Na. D. NaOH.
Câu 50. Trùng hợp propilen tạo thành polime nào sau đây? A. Polibutađien. B. Polietilen. C. Poliisopren. D. Polipropilen.
Câu 51. Chất nào sau đây là muối axit? A. KH2PO4. B. K2SO4. C. K2CO3. D. KCl.
Câu 52. Tính chất vật lí nào sau đây mô tả đúng về kim loại nhôm? A. Kim loại nặng.
B. Dẫn nhiệt, dẫn điện kém.
C. Dễ dát mỏng, kéo sợi. D. Có màu nâu đỏ.
Câu 53. Khí CO2 là tác nhân chủ yếu gây ra hiện tượng
A. ô nhiễm sông, biển. B. thủng tầng ozon. C. mưa axit.
D. hiệu ứng nhà kính.
Câu 54. Chất nào sau đây là chất béo? A. Glucozơ. B. Axit oleic. C. Glixerol. D. Tripanmitin.
Câu 55. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất? A. Fe. B. Os. C. Pb. D. Ag.
Câu 56. Hợp chất C2H5OH có tên thông thường là Trang 1/4 – Mã đề thi HP8

A. etanol. B. ancol metylic. C. ancol etylic. D. metanol.
Câu 57. Chất nào sau đây là amin bậc hai? A. CH3NHC2H5. B. CH3NH2. C. (C2H5)3N. D. C6H5NH2.
Câu 58. Natri cromat (Na2CrO4) là chất rắn có màu A. đỏ thẫm. B. lục thẫm. C. da cam. D. vàng.
Câu 59. Kim loại nào sau đây tác dụng với H2O (dư) tạo thành dung dịch kiềm? A. Be. B. Cu. C. Na. D. Ag.
Câu 60. Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc? A. Fructozơ. B. Xenlulozơ. C. Anđehit fomic. D. Glucozơ.
Câu 61. Hòa tan hết 4 gam hỗn hợp gồm MgO và Ca cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là A. 100. B. 200. C. 300. D. 400.
Câu 62. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trùng ngưng metyl metacrylat thu được poli(metyl metacrylat).
B. Tinh bột thuộc loại polime thiên nhiên.
C. Đa số polime tan tốt trong các dung môi thông thường.
D.. Tơ xenlulozơ axetat và tơ visco đều là tơ tổng hợp.
Câu 63. Thí nghiệm nào sau đây có sự tạo thành kết tủa sau phản ứng?
A. Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch HCl.
B. Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.
C. Cho Na vào dung dịch CuSO4.
D. Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH loãng, dư.
Câu 64. Trong công nghiệp, saccarozơ là nguyên liệu để thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong
kĩ thuật tráng gương, ruột phích. Để thu được 1,8 tấn glucozơ cần thủy phân m tấn saccarozơ với hiệu
suất phản ứng là 60%. Giá trị của m là A. 4,104. B. 2,052. C. 2,850. D. 5,700.
Câu 65. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở thu được 5,6 lít
CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Giá trị của a là A. 0,05. B. 0,10. C. 0,15. D. 0,30.
Câu 66. Polisaccarit X là chất rắn, màu trắng, dạng sợi. Trong bông nõn có gần 98% chất X. Thủy phân
X, thu được monosaccarit Y. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Y có tính chất của một poliancol.
B. X có phản ứng tráng bạc.
C. Phân tử khối của Y bằng 162.
D. X dễ tan trong nước.
Câu 67. Nung 21,6 gam hỗn hợp Mg và Fe trong không khí, thu được 27,2 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan
hết X cần vừa đủ 550 ml dung dịch HCl 2M, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là A. 6,72. B. 5,60. C. 3,36. D. 4,48.
Câu 68. Thuỷ phân este X (C4H8O2, mạch hở) trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai chất hữu
cơ Y và Z; trong đó Y có tỉ khối hơi so với hiđro là 16. Công thức cấu tạo của X là A. HCOOCH(CH3)2. B. CH3COOCH2CH3. C. HCOOCH2CH2CH3. D. CH3CH2COOCH3.
Câu 69. Cho 4 dung dịch riêng biệt: NaCl, KHSO4, AgNO3, và NaOH. Số dung dịch có khả năng phản
ứng được với Fe(NO3)2 là A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. Trang 2/4 – Mã đề thi HP8


Câu 70. Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng kết thúc
thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số
nguyên tử hiđro trong phân tử chất X là A. 8. B. 6. C. 10. D. 12.
Câu 71. Cho các phát biểu sau:
(a) Etyl butirat có mùi thơm của dứa.
(b) Cao su thiên nhiên không tan trong dung môi xăng, benzen.
(c) Chất béo là trieste của axit béo có mạch cacbon dài với glixerol.
(d) Trong công nghiệp, tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, hồ dán.
(e) Đipeptit Glu-Val có 6 nguyên tử oxi trong phân tử. Số phát biểu đúng là A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 72. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Mg vào dung dịch FeSO4.
(b) Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl.
(c) Cho mẫu phèn chua vào dung dịch Ba(OH)2 dư.
(d) Cho NH4HCO3 vào dung dịch Ca(OH)2 dư.
(e) Đun nóng nước cứng tạm thời.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm vừa thu được kết tủa vừa thu được chất khí là A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 73. Trong y học, glucozơ làm thuốc tăng lực cho người bệnh, dễ hấp thu và cung cấp khá nhiều năng
lượng. Dung dịch glucozơ (C6H12O6) 5% có khối lượng riêng là 1,02 g/ml, phản ứng oxi hóa 1 mol
glucozơ tạo thành CO2 và H2O tỏa ra một nhiệt lượng là 2803,0 kJ. Một người bệnh được truyền một chai
chứa 500 ml dung dịch glucoze 5%. Năng lượng tối đa từ phản ứng oxi hóa hoàn toàn glucozơ mà bệnh
nhân đó có thể nhận được là A. 397,09 kJ. B. 381,67 kJ. C. 389,30 kJ. D. 416,02 kJ.
Câu 74. Hỗn hợp E chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do (không có tạp chất khác), trong E
nguyên tố oxi chiếm 10,9777% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam E bằng dung dịch
NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 133,38 gam hỗn hợp muối (C15H31COONa,
C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa) và 11,04 gam glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần
dùng 11,625 mol O2. Mặt khác, m gam E phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là A. 0,36. B. 0,33. C. 0,34. D. 0,35.
Câu 75. Để đảm bảo năng suất lúa vụ hè thu tại đồng bằng sông Cửu Long, với mỗi
hecta đất trồng lúa, người nông dân cần cung cấp 70 kg N; 35,5 kg P2O5 và 30 kg K2O.
Loại phân mà người nông dân sử dụng là phân NPK (ở hình bên) trộn với phân kali (độ
dinh dưỡng 60%) và phân ure (độ dinh dưỡng 46%). Tổng khối lượng phân bón đã sử
dụng cho một hecta (1 hecta = 10.000 m2) đất trên gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 261 kg. B. 217 kg. C. 258 kg. D. 282 kg.
Câu 76. Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeS2. Nung 19,36 gam E trong bình kín chứa 0,245 mol O2
thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,15 mol khí SO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl
nồng độ 5,84% thu được 1,68 lít khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào
Y thu được 102,3 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm
của muối FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 3,82%. B. 3,54%. C. 4,14%. D. 4,85%. Trang 3/4 – Mã đề thi HP8


Câu 77. Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic đơn chức X, ancol no đa chức Y và chất Z là sản phẩm của phản
ứng este hóa giữa X với Y. Trong E, số mol của X lớn hơn số mol của Y. Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 3,36 lít khí CO2 (ở đktc).
Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch NaOH dư, đun nóng thì có 0,65 mol NaOH phản ứng và thu được 32,2 gam ancol Y.
Thí nghiệm 3: Đốt cháy 1 mol E bằng O2 dư thu được 7,3 mol CO2 và 5,7 mol H2O.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp E là A. 73,86%. B. 71,24%. C. 72,06%. D. 74,68%.
Câu 78. Cho sơ đồ các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):
(1) NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3 + X
(2) 2X + Y  CaCO3 + Z + 2H2O (3) X + Y → CaCO3 + T + H2O
Các chất Y, T lần lượt là A. Ca(OH)2, NaOH. B. NaHCO3, Na2CO3. C. Ca(OH)2, Na2CO3. D. Na2CO3, Ca(OH)2.
Câu 79. Tiến hành điện phân 400 ml dung dịch chứa CuSO4 xM và NaCl yM bằng điện cực trơ,
màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi. Quá trình điện phân được ghi nhận theo bảng sau: Thời gian Khổi lượng Số đơn khí thoát ra Khối lượng dung điện phân (s) catot tăng (g) ở hai điện cực dịch giảm (g) t m 2 a 1,5t 1,5m 2 a + 5,6 2t 1,5m 3 2a – 7,64
Biết các khí sinh ra không tan trong dung dịch và hiệu suất của quá trình điện phân đạt được 100%. Tổng giá trị (x + y) là A. 0,875. B. 0,825. C. 0,945. D. 0,785.
Câu 80. Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol.
Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau: (1) E + NaOH X + Y (2) F + NaOH X + Y (3) X + HCl Z + NaCl
Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất E là hợp chất hữu cơ đa chức.
(b) Chất F có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) Chất Y có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.
(d) Trong tự nhiên, chất Z được tìm thấy trong nộc độc của ong và vòi đốt của kiến.
(e) Đốt cháy hoàn toàn chất X bằng O2 dư thu được Na2CO3, CO2 và H2O. Số phát biểu đúng là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
-------------------HẾT------------------- Trang 4/4 – Mã đề thi HP8


zalo Nhắn tin Zalo