Đề thi giữa kì 1 Sở GD & ĐT tỉnh Sóc Trăng Ngữ Văn 10 Chân trời sáng tạo (Đề 14)

226 113 lượt tải
Lớp: Lớp 10
Môn: Ngữ Văn
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Dạng: Đề thi
File: Word
Loại: Tài liệu lẻ
Số trang: 11 trang


CÁCH MUA:

Liên hệ ngay Hotline hỗ trợ: 0842834585


Chúng tôi đảm bảo đủ số lượng đề đã cam kết hoặc có thể nhiều hơn, tất cả có BẢN WORD,  LỜI GIẢI CHI TIẾT và tải về dễ dàng.

Để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút Tải Xuống ở trên!

  • Tailieugiaovien.com.vn giới thiệu bộ 10 đề giữa kì 1 môn Ngữ Văn 10 bộ Chân trời sáng tạo mới nhất năm 2023 - 2024 nhằm giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Ngữ Văn 10.
  • File word có lời giải chi tiết 100%.
  • Mua trọn bộ sẽ tiết kiệm hơn tải lẻ 50%.

Đánh giá

4.6 / 5(226 )
5
53%
4
22%
3
14%
2
5%
1
7%
Trọng Bình
Tài liệu hay

Giúp ích cho tôi rất nhiều

Duy Trần
Tài liệu chuẩn

Rất thích tài liệu bên VJ soạn (bám sát chương trình dạy)

Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi ết (có lời giải)




!"#$%"&%!'"
$()(*+()(
$,-&./012)
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
23$%4!"#$%
!5

67
89:;<
=>?5

$@;6ABCA@ D
E
;7F
G
ABH7IC
(Số câu)
A,
A7F9
(Số câu)
B8J
(Số câu)
B8J
KL
(Số câu)
TNK
Q
TL
TNK
Q
TL
TNK
Q
TL
TNK
Q
TL
2 M Thần
thoại.
) * 2 ) 2 ) 2 N)
Sử thi
( 7IC Viết văn
bản nghị
luận về
một vấn
đề
hội.
) 2O ) 2O ) 2O ) 2 )
PQR;7FGCS
QLT7U9AV7
20%
10
%
15% 25
%
0 20
%
0 10
%
2))PQR;7FGW
G@;6ABCA@
*)E
)E ()E 2)E
DE;7FG X)E *)E
Mọi thắc mắc vui lòng xin vui lòng: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi ết (có lời giải)
(3YZ[Z!"#$%
A\
;]
67
89:<
=>?7I
CA@
$@;6;WA7W
^U9AV7CA_LG@;6
ABCA@
AB
H7IC
A,
A7F9
B
8J
B
8J

KL
23 M
A7F9
Thần
thoại
- ABH7IC được phương
thức biểu đạt chính, thể
loại,biện pháp tu từ,
người kể chuyện,
- A,A7F9: hiểu được
chi tiết trong văn bản,
nghĩa từ ngữ, nội dung
văn bản.
-B8J: Rút ra được
bài học về cách nghĩ, cách
ứng xử do văn bản gợi ra;
Nêu được ý nghĩa hay tác
động của tác phẩm đối
với tình cảm, quan niệm,
cách nghĩ của bản thân
trước một vấn đề đặt ra
trong đời sống hoặc văn
học.
-B 8J KL : Vận
4 TN 3TN
1TL
1 TL
1TL
Mọi thắc mắc vui lòng xin vui lòng: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi ết (có lời giải)
dụng những hiểu biết về
bối cảnh lịch sửvăn hoá
được thể hiện trong văn
bản để giải ý nghĩa,
thông điệp của văn bản;
Đánh giá được ý nghĩa,
giá trị của thông điệp, chi
tiết, hình tượng, những
đặc sắc về nghệ thuật
trong tác phẩm
+ABH7IC- được đặc
điểm của không gian, thời
gian, cốt truyện, nhân vật,
ngôi kể, lời người kể
truyện, bối cảnh văn hóa
xã hội trong sử thi.
+ A, A7F9- Tóm tắt
được cốt truyện, Hiểu
phân tích được nhân vật
trong sử thi; giải được
vị trí, vai trò, ý nghĩa của
nhân vật trong tác phẩm.;
Nêu được chủ đề,
tưởng, thông điệp của văn
bản; phân tích được một
số căn cứ để xác định chủ
4 TN 3TN
1TL
1 TL
1TL
Mọi thắc mắc vui lòng xin vui lòng: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi ết (có lời giải)
đề; giải được tác dụng
của việc chọn nhân vật
người kể chuyện
+B8J-Rút ra được
bài học về cách nghĩ, cách
ứng xử do văn bản gợi ra;
Nêu được ý nghĩa của tác
phẩm
+ B 8J KL- Vận
dụng những hiểu biết về
bối cảnh lịch sửvăn hoá
được thể hiện trong văn
bản để giải ý nghĩa,
thông điệp của văn bản;
Đánh giá được ý nghĩa,
giá trị của thông điệp, chi
tiết, hình tượng, những
đặc sắc về nghệ thuật
trong tác phẩm
( 7IC Viết bài
văn nghị
luận về
một vấn
đề xã hội
+ABH7IC-Biết viết bài
văn nghị luận hội về
vấn đề trong cuộc sống
đủ 3 phần
-A,A7F9:
Nêu được những lẽ, dẫn
chứng để vấn đề được
1
Mọi thắc mắc vui lòng xin vui lòng: 084 283 45 85
Đây là bản xem thử, vui lòng mua tài liệu để xem chi ết (có lời giải)
thuyết phục.
B8J -
Viết được bài văn đúng
nội dung, diễn đạt khá tốt,
đưa ra được lẽ bằng
chứng để làm sáng tỏ ý
kiến.
+B8JKL-
Viết được bài văn trình
bày ý kiến về một vấn đề
trong cuộc sống. Nêu
được vấn đề suy nghĩ,
đưa ra được lẽ bằng
chứng để làm sáng tỏ ý
kiến.
D
2 (/
T l% 30 35 20 15
PQRA9 N` *`
*3!"#$%
Aa"-M.A7F9N3);
M=HbcK9-
NỮ THẦN MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG
Nữ thần Mặt Trời Mặt Trăng hai chị em, con của Trời. Công việc của
Trời giao phó hàng ngày phải thay phiên nhau đi xem xét thế gian. Bọn khiêng
kiệu gồm hai lớp già trẻ thay phiên nhau. Gặp phải bọn khiêng kiệu già đi
Mọi thắc mắc vui lòng xin vui lòng: 084 283 45 85

Mô tả nội dung:


ĐỀ SỐ 4
SỞ GD&ĐT TỈNH SÓC TRĂNG
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH NĂM HỌC 2023-2024 (Sóc Trăng)
Môn: NGỮ VĂN – Lớp 10 CTST
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Mức độ nhận thức Tổn Nội Thông Vận dụng g Nhận biết Vận dụng T dung/đơ hiểu cao % năn (Số câu) (Số câu) T n vị kĩ (Số câu) (Số câu) điể g năng TNK TNK TNK TNK m TL TL TL TL Q Q Q Q 1 Đọc Thần 4 0 3 1 0 1 0 1 60 thoại. Sử thi 2 Viết Viết văn 0 1* 0 1* 0 1* 0 1 40 bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
Tỉ lệ điểm từng 10 15% 25 0 20 0 10 20% loại câu hỏi % % % % Tỉ lệ điểm các 40% 20% 10% 100 30%
mức độ nhận thức Tổng % điểm 70% 30%


2. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
Số câu hỏi theo mức độ Nội nhận thức T Chủ dung/Đơ Vận Mức độ đánh giá Vận T đề n vị kiến Nhận Thôn dụn dụn thức biết g hiểu g g cao 1. Đọc Thần
- Nhận biết được phương 4 TN 3TN 1 TL hiểu thoại
thức biểu đạt chính, thể 1TL 1TL loại,biện pháp tu từ, người kể chuyện,
- Thông hiểu: hiểu được chi tiết trong văn bản, nghĩa từ ngữ, nội dung văn bản.
- Vận dụng: Rút ra được
bài học về cách nghĩ, cách
ứng xử do văn bản gợi ra;
Nêu được ý nghĩa hay tác
động của tác phẩm đối
với tình cảm, quan niệm, cách nghĩ của bản thân
trước một vấn đề đặt ra
trong đời sống hoặc văn học.
-Vận dụng cao : Vận


dụng những hiểu biết về
bối cảnh lịch sử – văn hoá
được thể hiện trong văn
bản để lí giải ý nghĩa,
thông điệp của văn bản;
Đánh giá được ý nghĩa,
giá trị của thông điệp, chi
tiết, hình tượng, những
đặc sắc về nghệ thuật trong tác phẩm
- Nhận biết: được đặc
điểm của không gian, thời
gian, cốt truyện, nhân vật, 4 TN 3TN 1 TL
ngôi kể, lời người kể 1TL
truyện, bối cảnh văn hóa xã hội trong sử thi. 1TL
- Thông hiểu: Tóm tắt
được cốt truyện, Hiểu và
phân tích được nhân vật
trong sử thi; lí giải được
vị trí, vai trò, ý nghĩa của
nhân vật trong tác phẩm.;
Nêu được chủ đề, tư
tưởng, thông điệp của văn
bản; phân tích được một
số căn cứ để xác định chủ


đề; Lí giải được tác dụng
của việc chọn nhân vật người kể chuyện
- Vận dụng: Rút ra được
bài học về cách nghĩ, cách
ứng xử do văn bản gợi ra;
Nêu được ý nghĩa của tác phẩm
- Vận dụng cao: Vận
dụng những hiểu biết về
bối cảnh lịch sử – văn hoá
được thể hiện trong văn
bản để lí giải ý nghĩa,
thông điệp của văn bản;
Đánh giá được ý nghĩa,
giá trị của thông điệp, chi
tiết, hình tượng, những
đặc sắc về nghệ thuật trong tác phẩm 2 Viết
Viết bài - Nhận biết: Biết viết bài 1
văn nghị văn nghị luận xã hội về
luận về vấn đề trong cuộc sống có một vấn đủ 3 phần
đề xã hội - Thông hiểu:
Nêu được những lí lẽ, dẫn
chứng để vấn đề được


zalo Nhắn tin Zalo